• اسفند 24, 1394

دانشجويانی که علاقمندند در انجام پروژه ها به صورت دورکاری با ما همکاری نمايند می توانند به قسمت همکاری با ما در وبسايت
مراجعه کرده و فرم مربوطه را تکميل نمايند. لازم است که شما عزيزان فايلی تحت عنوان رزومه آماده کنيد که شامل سوابق تحصيلی و
حرفه ای شما باشد و حاوی تمامی مهارت های شما از جمله مهارت های نرم افزاری و سطح تسلط شما به زبان انگليسی باشد.