• مرداد 29, 1393

با توجه به اینکه اغلب کاربران وب سایت شریف پروژه را دانشجویان عزیز تشکیل می دهند، با درک این موضوع سعی نموده ایم تا حد امکان مناسب ترین تعرفه را برای پروژه و ترجمه تخصصی لحاظ نماییم.