انجام پروژه انسیس

انجام پروژه انسیس

 مشاوره و انجام پروژه انسیس به صورت  دانشگاهی و صنعتی در تمامی شاخه های مهندسی مکانیک، هوافضا،  برق، عمران و … توسط متخصصان گروه شریف پروژه

  • تحلیل ارتعاشاتی و دینامیکی سازه در محیط Transient structual انسیس و آباکوس ANSYS& ABAQUS
  • تحلیل استاتیکی سازه در محیط Static structural نرم افزار انسیس ANSYS
  • تحلیل کمانش خطی و غیر خطی سازه در محیط Linear & Nonlinear buckling نرم افزار انسیس ANSYS
  • تحلیل مودال – Modal در نرم افزار انسیس و آباکوس ANSYS &ABAQUS
  • تحلیل پاسخ هارمونیک در محیط Harmonic response نرم افزار انسیس ANSYS
  • تحلیل پاسخ طیفی در محیط Response spectrum نرم افزار انسیس ANSYS
  • تحلیل دینامیک ماشین های دوار (Rotordynamic)  با نرم افزار آباکوس و انسیس ANSYS & ABAQUS
  • بهینه سازی شکل و طراحی در محیط Shape optimization, design exploren نرم افزار انسیس ANSYS
  • انجام پروژه ماکرو نویسی در انسیس ANSYS