انجام پروژه انسیس

انجام پروژه انسیس

 مشاوره و انجام پروژه انسیس به صورت  دانشگاهی و صنعتی در تمامی شاخه های مهندسی مکانیک، هوافضا،  برق، عمران و … توسط متخصصان گروه شریف پروژه

تحلیل ارتعاشاتی و دینامیکی سازه در محیط Transient structual انسیس و آباکوس ANSYS& ABAQUS

تحلیل استاتیکی سازه در محیط Static structural نرم افزار انسیس ANSYS

تحلیل کمانش خطی و غیر خطی سازه در محیط Linear & Nonlinear buckling نرم افزار انسیس ANSYS

تحلیل مودال – Modal در نرم افزار انسیس و آباکوس ANSYS &ABAQUS

تحلیل پاسخ هارمونیک در محیط Harmonic response نرم افزار انسیس ANSYS

تحلیل پاسخ طیفی در محیط Response spectrum نرم افزار انسیس ANSYS

تحلیل دینامیک ماشین های دوار (Rotordynamic)  با نرم افزار آباکوس و انسیس ANSYS & ABAQUS

بهینه سازی شکل و طراحی در محیط Shape optimization, design exploren نرم افزار انسیس ANSYS

انجام پروژه ماکرو نویسی در انسیس ANSYS